Camera obscura -toiminta lähtee nuorten tarpeista

Camera obscura -toiminta on arvo- ja terveyskasvatusta, joka tarjoaa nuorelle tulevaisuuden taitoja. Toiminta soveltuu mielenterveyden edistämiseen, ehkäisevään päihdetyöhön ja sosiaaliseen vahvistamiseen. Camera obscura -toiminnan avulla voidaan luoda uudenlaista, monialaista yhteistyötä paikkakunnan nuorten parissa toimivien kesken.

Arvo- ja terveyskasvatus

Arvot ohjaavat ihmisen toimintaa. Omien arvojen tunnistaminen ja niiden mukaisesti eläminen lisäävät hyvinvointia ja elämän merkityksellisyyden tunnetta. Arvot itsessään eivät ole oikeita tai vääriä, hyviä tai huonoja, vaan ne muovautuvat vuorovaikutuksessa yhteisöjen ja ympäristön kanssa. Itsetuntemukseen kuuluu olennaisena osana omien arvojen tunnistaminen. Itsetuntemuksen lisääminen on Camera obscura -toiminnan yksi tärkeimpiä tavoitteita, sillä hyvä itsetuntemus rakentaa hyvinvointia ja vahvistaa resilienssiä.

Terveyskasvatus pyrkii ehkäisemään sairauksia ja edistämään terveyttä tarjoamalla tietoa ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat terveellisimpien valintojen ja hyvinvointia lisäävien ratkaisujen tekemisen. Terveyskasvatuksella voidaan nähdä olevan sivistävä, virittävä, muutosta avustava ja mielenterveyttä edistävä tehtävä. Nuorille suunnatussa terveyskasvatuksessa on oleellista huomioida ikätasoisuus, kehitysvaihe ja nuorten elämässä pinnalla olevat asiat. Hyvä terveyskasvatus ei moralisoi vaan tarjoaa tietoa ymmärrettävässä muodossa.

Edistävä mielenterveystyö ja ehkäisevä päihdetyö

Edistävä mielenterveystyö ja ehkäisevä päihdetyö ovat laaja-alaista toimintaa, jota tapahtuu monilla eri tasoilla ja tavoilla. Mielenterveys on keskeinen osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Mielenterveys ei ole vain mielenterveyshäiriöiden puuttumista vaan hyvinvointia ja positiivista mielenterveyttä. Mielenterveys muovautuu koko elämän ajan, ja omia voimavaroja voi lisätä ja mielenterveystaitoja kehittää. Lukuisat yksilölliset, yhteisölliset ja rakenteelliset tekijät vaikuttavat mielenterveyteen.
Mielenterveyden edistäminen (promootio) ja mielenterveyshaasteiden ehkäisy (preventio) kulkevat usein limittäin. Mielenterveyden edistämisessä keskeistä on hyvinvointia suojaavien tekijöiden lisääminen ja ehkäisevässä mielenterveystyössä riskitekijöiden kasautumisen välttäminen.

Ehkäisevä päihdetyö pyrkii vähentämään päihteiden käytön aiheuttamia haittoja ja vaikuttamaan päihteiden saatavuuteen. Mielenterveyshaasteiden ja päihteiden käytön riskitekijöissä on paljon yhtäläisyyksiä, joten edistävä mielenterveystyö voidaan nähdä myös ehkäisevänä päihdetyönä. Camera obscuran mielikuvaseikkailu ja oppimiskokonaisuuteen liittyvät tehtävät antavat työkaluja suojaavien tekijöiden, kuten hyvän itsetunnon ja kaveritaitojen, rakentamiseen sekä vahvuuksien ja voimavarojen tunnistamiseen. Kasvatusyhteisön tuki ja turvalliset aikuiset luovat pohjaa nuorten hyvinvoinnille. Camera obscura -toiminta tarjoaa nuorten parissa toimiville välineitä mielenterveyteen liittyvistä asioista keskustelemiseen ja teemojen käsittelyyn yhdessä nuorten kanssa.